Facebook


Životopis
Fra Petar Vučemilo rođen je 15. lipnja 1947. u župi Sinj od oca Stjepana i majke Pere r. Batarelo. Osnovnu školu je završio u Lučanima, Sinju i Makarskoj (1954.-1962.), a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju (1962.- 1968.). Filozofsko-teološki studij pohađao je u Makarskoj i Zagrebu (1968.-1974.).
U novicijat je stupio 14. srpnja 1964. na Visovcu gdje je položio prve jednostavne zavjete 15. srpnja 1965. godine. Svečane zavjete položio je 8. prosinca 1970. u Makarskoj. Za đakona je zaređen 29. lipnja 1972. u Drnišu, a red prezbiterata primio je 1. srpnja 1973. u Sinju. Mladu misu proslavio je u župi Sinj 8. srpnja1973. godine.
Službe:
    Vrlika (1973.-1974.) – župni vikar
    Sinj (1974.-1975.) – Voditelj radova oko obnove Svetišta
    Frankfurt (1975.-1979.) – dušobrižnik
    Esslingen (1979.-1982.) – dušobrižnik
    Düsseldorf (1982. – 1986.) – kapelan na njemačkoj župi
    Ludwigsburg (1986.-1994.) – voditelj misije
    Mainz (1994.-2000.) – voditelj misije
    Frankfurt (2000.-2006.) – voditelj misije
    Turjaci (2006.-2009.) – župnik
    Offenbach (2009. – 2014.) – voditelj misije
    Sinj (2014. – 2016.) – ispovjednik

Pretraživanje

Idi na vrh